Doa Haikal 7

Haikal1: ayat kursi (Al-Baqarah: 255)

Haikal 2: Ali-Imran 35; Al-Isra' 77 - 80

Haikal 3: Al-Baqarah 285 - 286

Haikal 4: Al-Isra' 81 - 85

Haikal 5: Maryam 4 - 6; Al-Fath 27

Haikal 6: Al-Jin 1 - 4

Haikal 7: Al-Qalam 51 - 52