Al Imam

IMAM NAWAWI
Namanya: Ialah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syirfu al-Nawawi. Lahir di Damsyiq, Syam pada bulan Muharram tahun 631 Hijrah. Menghafaz Quran sejak dari kecil. Setiap hari beliau mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran dalam berbagai jurusan ilmu agama.
Antara karyanya Targhibul Musytaqin,Fat-hus Shamadil `Alim,Syarah Miraqil `Ubudiyah,
Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud, Hidayatul Azkiya' ila Thariqil Auliya', Fat-hul Majid fi Syarhi Durril Farid,Bughyatul `Awam fi Syarhi Maulidi Saiyidil Anam,
Syarah Tijanud Darari, Syarah Mishbahu Zhulmi `alan Nahjil Atammi,Nasha-ihul `Ibad,
Al-Futuhatul Madaniyah fisy Syu'bil Imaniyah.

IMAM AS SHAFIE
Nama asal Imam Shafie ialah Al‐Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al‐Qurasyi al‐Hasyimi al‐Muttalibi bin al‐Abbas bin Othman bin Syafii. Beliau berbangsa Quraisy dan berketurunan Nabi Muhamad SAW. Mengikut pendapat sepakat ulama, Imam Shafie dilahirkan pada tahun 150 Hijrah. Tarikh kelahirannya bertepatan pada tahun kewafatan Imam Abu Hanifah (Pauzi 1989; Siradjuddin 1991).

IMAM ABU HANIFAH
Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Tsabit bin Zhuthi' lahir pada tahun 80H/699M di Kufah, Iraq, sebuah bandar yang sudah sememangnya terkenal sebagai pusat ilmu pada ketika itu.Dan beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H dengan usia 70 tahun.

IBNU TAMIYYAH
Nama penuhnya ailah Taqiyyudin Ahmad bin Abdilhalim bin Taymiyyah.
Lahir di Harran, 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awal 661), keluarganya dikenal sangat berpengetahuan. Ayahnya bernama Abdul Halim.Antara muridnya Ibnu Qayyim al Jauzuyah.
Diantara karya-karyanyayang terkenal dan tersebar luas adalah Al Hisbah wamasuliyatul Hukumah al Islamiyah, Al Ikhtiyaratul Fiqhiyat, Kitabul Imam, Kitab at-Tawasul wal Wasilah, Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Taymiyah, Majmu;atu Rasaili Kubro, Al-qawaidun Naraniyah, As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlahir Ra'i war-Ra'yah, dan sebagainya.

IMAM AHMAD HAMBAL
Imam Abu Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad pada tahun 164H/781M. Ayahnya seorang mujahid Islam dan meninggal dunia pada umur muda 30 tahun.

Ahmad kemudiannya dibesarkan oleh ibunya Saifiyah binti Maimunah. Ahmad bin Hanbal menghafal al-Qur抋n sejak kecil dan pada umurnya 16 tahun dia sudah menjadi penghafal hadis yang terkenal. Ahmad bin Hanbal meneruskan pengajian hadisnya dengan sekian ramai guru dan beliau pada akhir hayatnya dijangkakan telah menghafal lebih daripada sejuta hadis termasuk barisan perawinya.
Ahmad bin Hanbal menghafal al-Quran sejak kecil dan pada umurnya 16 tahun dan penghafal hadis yang terkenal.
Kematiannya pada tahun 241H/856M. Ahmad bin Hanbal meninggalkan kepada dunia Islam kitab hadisnya yang terkenal iaitu al-Musnad yang mengandungi lebih kurang 30,000 hadis Rasulullah shallallahu.Dua orang anaknya yang utama meneruskan perjuangan ayah mereka, iaitu Abd Allah bin Ahmad dan Salih bin Ahmad.

IMAM MALIK
Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 M dan wafat tahun 796 M. Berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah.
Di antara anak-anak murid beliau yang masyhur ialah Abd al-Rahman bin al-Qasim al-Tasyri (191H/807M), Ibn Wahhab Abu Muhammad al-Masri (199H/815M) dan Yahya bin Yahya al-Masmudi (234H/849M).


IMAM GHAZALI
Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan 1058 Masihi di at-Taabiran/Ghazalah di bandar Tus, Khurasan (Iran).b.Nama sebenarnya ialah Abu Hamad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali.
Beliau digelar "Al-Ghazali" bersempena dengan gelaran bapanya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing (al-Ghazzal). Ada yang mengatakan mengambil sempena kampung kelahirannya, Ghazalah.d.Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Bapanya merupakan seorang ahli Sufi yang sangat warak.Bapanya mempunyai cita-cita yang tinggi iaitu ingin melihat anaknya menjadi orang alim dan soleh.e.Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir dan ahli falsafah Islam yang terkemuka hinggakini.f.Beliau meninggal dunia pada hari Isnin 14 Jamadilakhir tahun 505 Hijrah ( 1111M) di Tus danjenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.Imam Al-Ghazali mempunyai daya hafalan dan ingatan yang kuat dan bijak berhujah.Beliau menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan.

Hasil karya beliau yang terkenal ialah Ihya Ulumiddin yang merangkumi ilmu akidah, fikah,falsafah, akhlak dan tasawuf.Segala hasil-hasil tulisan beliau telah mempengaruhi ahli fikir Islam selepasnya, seperti Jalaluddinar-Rumi, Syeikh Al-Ashraf, Ibnu Rusyd dan Syah Waliyullah.Kebanyakkan hasil-hasil karya Imam Al-Ghazali berbentuk falsafah. Oleh hal yang demikianpengkaji-pengkaji Barat menganggap, Imam Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah. Antara hasilhasil karya beliau yang lain termasuklah: Ihya Ulumiddin,Al-Munqiz Min ad-Dalali, Mizanul-amal.Tahafut al-Falasifah.Hidayah Al-Salikin,Jawahir Al-Quran.Minhaj al-Abidin,asma Allah al-Husna.Ayyuha al-Walad.

IMAM BUKHARI
Imam al-Bukhari dilahirkan pada 13 Syawal 194 Hijrah di bandar Bokhara, di bahagian timur negeri Turkistan. Bapanya meninggal dunia semasa ia masih kanak-kanak, dan ibunya membesarkan beliau bersendirian. Ibunya memelihara dan mendidiknya dengan penuh ihsan serta berkorban apa sahaja untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada beliau.
Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah teserlah. Beliau amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis rasullulah.
Ketika berumur 16 tahun, Imam Bukhari pergi ke Makkah bersama ibunya untuk menunaikan Haji. Imam Bukhari terlalu seronok berada di Makkah sehinggakan dia memanjangkan tempoh lawatan di Makkah untuk membolehkan beliau berguru dengan cendekiawan di Makkah. Pada umur 18 tahun, Imam Bukhari menerbitkan bukunya yang pertama mengenai sahabat-sahabat rasullullah,dan selepas itu buku sejarah bertajuk "Al-Tarikh-al-Kabir".
Antara karyanya,Al Adab Al Mufrad,Al-Tarikh al-Kabir - sejarah besar, lengkap dengan biografi periwayat beserta rating,Al-Tarikh al-Saghir - sejarah kecil
Kematiannya dalam buangan pada malam Aidilfitri dalam tahun 256 Hijrah di Khartank dekat Samarkand.Makam Imam Al-Bukhari terletak 12 kilometer di utara Samarkand.